Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

“Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp” của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Thông tư này có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015. Những quy định trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Thông tư này thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính. Những nội dung tại các Thông tư hướng dẫn Chuẩn mực kế toán Việt Nam không trái với Thông tư này vẫn còn hiệu lực.

Link tải văn bản:  200_2014_TT-BTC

Leave Comments

0905 374 547
0905 374 547