Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016

“Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa” theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của BTC.

Thông tư này có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2017. Những quy định trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Thông tư này thay thế các nội dung áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 4/10/2011 của Bộ Tài chính.

Link tải văn bản: 133_2016_TT-BTC

Leave Comments

0905 374 547
0905 374 547