Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/06/2020

Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/06/2020

Nghị định “Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chinhsphur Quy định về Quản lý thuế đối với Doanh nghiệp có giao dịch liên kết”.

Link tải văn bản: 68_2020_ND-CP

Leave Comments

0905 374 547
0905 374 547