Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Link tải văn bản: Nghi dinh so 145_2020_ND-CP

 

Leave Comments

0905 374 547
0905 374 547